Hem

Frågor & svar om uppdraget som ägarombud

Här får du lite mer information om vad det innebär att vara ägarombud.


Vad är ett ägarombud?

Ägarombudet är medlemmarnas och föreningens länk till den enskilda butiken och föreningens bas för ett aktivt medlemskap i och kring butiken.

Ägarombudet ska medverka till att sprida den konsumentkooperativa idén och föra samtal med kunder och medlemmar i butiken och dess närområde.

Ägarombudet är också stämmoombud (fullmäktig) på föreningens stämmor.

Ägarombudet företräder där samtliga medlemmar i föreningen.


Vilka uppgifter har ett ägarombud?

Ägarombudet ska fungera som kanal till butiken och föreningen för medlemmar och kunder. Det handlar om att fånga upp och föra vidare synpunkter och önskemål till butikschefen och till föreningen.

Ägarombudet ska förmedla butikschefens synpunkter på föreningens verksamhet till föreningen.

Ägarombudet ska sprida information om Coops och föreningens arbete kring hållbarhet.

Ägarombudet är stämmoombud på föreningens stämma och företräder då samtliga medlemmar.

Ägarombudet ska också:

• vara en värdig representant för medlemmarna och för föreningen i mötet med butikschef, medlemmar och kunder

• ansvara för genomförandet av föreningens aktiviteter i butik utifrån fastställd budget och verksamhetsplan, arbetsordningar och föreningskontorets anvisningar

• hålla sig uppdaterat om relevanta händelser för butiken och föreningen i närområdet. Exempelvis aktuella byggnadsplaner, konkurrenternas verksamhet, större marknader och event samt andra möjligheter eller hot för butiken

• kontrollera att föreningens informationsmaterial finns på medlemspunkten och att medlemspunkten är i gott skick (Butikschefen ansvarar för tillsyn av medlemspunkten)

• kontinuerligt, tillsammans med butikschef, följa butikens försäljnings- och resultatutveckling samt framtidsplaner

• på initiativ av butikschefen eller föreningen delta i bevakningen av konsumenternas köpvanor och attityder till butiken. Detta kan exempelvis ske genom enklare enkätundersökningar i och utanför butiken

• inhämta de kunskaper som uppdraget kräver genom att delta i utbildningar och sammankomster som föreningen kallar till

• verka för en god relation med butikschefen

• hålla ersättarna informerade om de aktiviteter som genomförs samt om innehållet i de sammanträden ägarombudet har haft med butikschefen (när ersättarna inte har deltagit i sammanträdet)

• medverka vid valprocess utifrån riktlinjer från föreningen.


Vad menas med aktiviteter?

Aktiviteter i butiken planeras tillsammans med butikschefen (eller den person butikschefen har utsett).

Du kan göra minst en aktivitet per kvartal. Om du vill göra andra aktiviteter än de som står i verksamhetsplanen måste du först få dem godkända av föreningskontoret.

Föreningen ersätter högst 50 timmar per person och år enligt de arvoderingsnormer föreningsstämman fastställer varje år.

Ägarombudet ska se till att det finns tydliga mål för alla planerade aktiviteter och löpande skicka in en aktivitetsrapport efter varje aktivitet. I den ska målet med aktiviteten framgå och i vilken utsträckning målet uppnåtts.

De aktiviteter som genomförs i butik ska i huvudsak vara koordinerade med Coop centralt. Ägarombudet kan utöver detta genomföra lokala aktiviteter i samråd med butikschef och föreningskontor. Utgångspunkten för aktiviteter i butik är att de ska vara säljfrämjande. Aktiviteterna ska ha en direkt koppling till medlemsnytta och föreningens värderingar.

Exempel på sådana aktiviteter är att:
• värva medlemmar
• ha dialogmöte med medlemmar när förutsättningar finns (till exempel i samband med en ombyggnad)
• arrangera temakvällar kring en för föreningen och butiken aktuell fråga
• sprida information inför valet av ägarombud
• göra aktiviteter kring We Effect och Vi-skogen, hållbar utveckling och ekonomisk nytta.

Ägarombudet ska endast arrangera eller delta i aktiviteter som ger tydlig medlemsnytta. Exempel på verksamheter som ägarombud eller ägarråd inte ska delta i (om det inte är på föreningens uttryckliga uppdrag) är:
• renodlade smakdemonstrationer utan egentlig medlemsnytta
• ansiktsmålning, hoppborg etc.
• andra uppgifter som rimligen bör utföras av Coops egna personal.


Vem kan bli ägarombud?

Du ska ha fyllt 18 år och vara medlem i Konsumentföreningen Stockholm.
Du bör också
- vara intresserad av kooperation
- vara regelbunden kund i butiken
- ha bra kännedom om butiken och närområdet
- tycka om att möta människor.
Framför allt vill du vara med och skapa riktigt bra butiker.


Hur mycket tid tar uppdraget?

Räkna med att du behöver lägga 30-50 timmar per år för att klara uppdraget för möten och aktiviteter. Därtill tillkommer utbildningar och andra möten. Då ingår:
- upp till fyra möten med butikschefen
- upp till tio aktiviteter i butiken då du möter medlemmar och kunder
- upp till två möten med konsumentföreningen
- flera utbildningstillfällen med KfS
- två föreningsstämmor (vår och höst).


Får jag ersättning?

Ägarombuden och ersättarna får arvode för uppdragen. Beloppet fastställs på föreningsstämman varje år.


Hur länge varar uppdraget?

Uppdraget varar två år. Alla ägarombud kan väljas om till en ny period.


Kan det finnas fler ägarombud i varje butik?

Nej. Det kan vara högst ett ägarombud och upp till två ersättare per butik.


Vilka butiker kan jag bli ägarombud i?

Du kan bli ägarombud eller ersättare i en av alla Coopbutiker i vårt verksamhetsområde där du handlar, det vill säga alla Stora Coop, Coop Forum, Coop Konsum, Coop Nära, Lilla Coop och de som endast kallas för Coop (t.ex. Coop Centralen, Coop Daglivs).

Det finns för närvarande cirka 115 Coopbutiker i vårt verksamhetsområde. Ägarombud finns i alla butiker där det finns förutsättningar för det.


När tillträder ägarombuden?

Uppdraget börjar så snart föreningskontoret meddelat att du blivit vald. Både ägarombud och ersättare ska gå en obligatorisk grundutbildning innan de genomför aktiviteter i butiken eller har möten med butikschefen.


Får jag något stöd?

Alla ägarombud får information, stöd och utbildning från föreningen och blir kallade till gemensamma sammankomster 1-2 gånger per år. Du får även stöd av en arbetsgrupp som kallas ägarråd där bland annat ersättaren ingår.


Vad är ett ägarråd?

Ägarråd kallas den arbetsgrupp som ägarombudet vid behov kan ta hjälp av för att genomföra uppgifterna. Det är föreningsstyrelsen som tillsätter medlemmarna men du som är ägarombud kan föreslå personer efter samråd med butikschefen.
Ägarombudet och ersättare ingår alltid i ägarrådet och ägarombudet är sammankallande.


Måste jag skriva på ett sekretessavtal?

Ägarombuden ska behandla information och uppgifter om verksamheten med aktsamhet och inte låta utomstående ta del av något som kan skada föreningen eller butiken. Viss information kan vara konfidentiell. Sekretessavtal kan förekomma.


Får jag en budget?

Ägarombudet upprättar årligen en verksamhetsplan och budget som fastställs av föreningsstyrelsen.


Vad menas med ersättare?

Alla som anmäler sitt intresse och uppfyller kriterierna kan bli antingen ägarombud eller ersättare för ägarombudet i sin butik. Ersättarna träder in när ägarombudet har förhinder, även på föreningsstämmorna, och ingår i butikens ägarråd.
Ersättarna väljs samtidigt som ägarombuden och uppdraget varar två år.
Varje butik kan ha 1-2 ersättare.

Ersättarna ska genomgå de utbildningar som föreningsstyrelsen kallar till.


Hur går valen till?

Valberedningen kommer att kontakta alla som anmält att de vill kandidera till ägarombud eller ersättare. De föreslår sedan de kandidater de anser är bäst lämpade, men alla som uppfyller kraven och är beredda att ta uppdragen är valbara och presenteras på webben i samband med valet.

Valet pågår 22 januari – 4 februari 2018 och alla medlemmar bjuds in att rösta. Så snart resultatet är klart presenteras vilka som fått flest röster och som blir ägarombud respektive ersättare i varje butik.


Hur blir jag medlem?

Du kan bli medlem på Coops webbplats, coop.se, eller direkt i butiken när du handlar.

Medlemsinsatsen är 100 kronor och den får du tillbaka om du någon gång skulle välja att gå ur föreningen.


Måste jag bo nära butiken där jag vill vara ägarombud?

Nej men du ska handla regelbundet i butiken och ha god kännedom om det som händer i butiken och i närområdet.


Kan jag vara ägarombud eller ersättare i flera butiker?

Nej.


Vad händer om jag vill avgå tidigare?

Om ett ägarombud lämnar sitt uppdrag under mandatperioden går ersättaren in.


Kan föreningsstyrelsen utse ägarombud?

Om ett ägarombud slutar och det inte finns någon ersättare får föreningsstyrelsen för tiden fram till nästa val utse ett tillförordnat ägarombud, och en ersättare för detta ombud. Det gäller även om det mellan valen skulle uppstå förutsättningar att tillsätta ett ägarombud för en butik som saknar ägarombud,
Tillförordnat ägarombud är inte stämmoombud och får således inte rösta på föreningens stämmor. Däremot har ett tillförordnat ägarombud rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag på föreningens stämmor.


Hur mycket kan jag påverka i butiken?

Coop äger alla butiker där det finns ägarombud och butikschefen ska driva butiken enligt Coops instruktioner. Ägarombudets funktion i förhållande till butiksdriften i den enskilda butiken är av rådgivande och stödjande karaktär. Ägarombudet har alltså ingen beslutanderätt över butiken eller dess drift.

 

Bli ägarombud

 

Publicerad: 2017-09-26

På KfS använder vi cookies för att sajten ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.